Onze teven in Griekenland vanaf 1 jaar oud


Luna (V) (Gereserveerd)

Bounty (V)

Glory (V)

Mumu (V)

Bianca (V)

Sweet (V)

Heidi (V)

Coral (a.k.a Nancy) (V) (Gereserveerd)

Bella (V)

Nelly a.k.a. Steffie (V)

Bridget (V)

Stavroula (V)

Yuki (V)

Ersa (V)

Lisa (V)

Elsa (V)

Fortuna (V)

Siva (V)

Dorey (V)

Roxy (V)

Rica (V)

Liza (V)

Maria (V)

Nicky (V)

Clara (V)

Kyara (V)

Lucy (V)

Booboo (V)

Tina (V)

Liza (V)

Loren (V)

Jena (V)