Privacybeleid Stichting FTS – Paws of Greece

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting FTS – Paws of Greece (hierna: FTS) verwerkt van haar (kandidaat-) adoptanten, donateurs of andere geïnteresseerden (hierna: betrokkene). Indien u betrokkene wordt en om bovenstaande redenen (hierna: hetgeen u betrokken bent) persoonsgegevens aan FTS verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren u om het privacy beleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke
  Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
  FTS
  KvK nummer 77230590
  De verantwoordelijke functionaris gegevensbeheer is bereikbaar via wehelpdogs@outlook.com of adopteereenhondfts.nl
 2. Welke gegevens worden verwerkt en voor welk doel?
  1. In het kader van uw betrokkenheid worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
   A. voor- en achternaam
   B. adresgegevens
   C. telefoonnummer, e-mailadres
  2. FTS verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
   A. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over hetgeen u betrokken bent.
   B. De genoemde gegevens kunnen ook gebruikt worden voor nazorg, bijvoorbeeld om na de adoptie contact te onderhouden. Wij verwijzen u voor verdere toelichting naar o.a. de (adoptie-)overeenkomst.
   C. FTS verstrekt zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden.
 3. Bewaartermijnen
  FTS verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van hetgeen u betrokken bent tot 1 jaar na beëindiging overeenkomst. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. Indien er geen overeenkomst tot stand komt vernietigen wij uw gegevens 1 jaar na beëindiging van de contacten.
 4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
  er bescherming van uw persoonsgegevens heeft FTS passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
  1. Via de functionaris gegevensbeheer van FTS kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. FTS zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.
  2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de functionaris gegevensbeheer.
  3. Indien u klachten hebt over de wijze waarop FTS uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u eveneens contact opnemen met de functionaris gegevensbeheer.
  4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan wehelpdogs@outlook.com of adopteereenhondfts.nl
 6. Wijzigingen
  Wijzigingen op het privacybeleid worden via de website bekend gemaakt.