Privacybeleid Stichting FTS – Paws of Greece


Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting FTS – Paws of Greece (hierna: FTS) verwerkt van haar (kandidaat) adoptanten, donateurs of andere geïnteresseerden (hierna: betrokkene). Indien u betrokkene wordt en om bovenstaande redenen (hierna: hetgeen u betrokken bent) persoonsgegevens aan FTS verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
FTS
KvK nummer 77230950
De verantwoordelijke functionaris gegevensbeheer is bereikbaar via wehelpdogs@outlook.com of ftspawsofgreece.com.

Privacybeleid FTS versie 1.0

2. Welke gegevens worden verwerkt en voor welk doel

2.1  In het kader van uw betrokkenheid worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: A. voor- en achternaam; B. adresgegevens; C. telefoonnummer, e-mailadres.
2.2  FTS verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
A. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over hetgeen u betrokken bent.
B. De genoemde gegevens kunnen ook gebruikt worden voor nazorg, bijvoorbeeld om na de adoptie contact te onderhouden. Wij verwijzen u voor verdere toelichting naar o.a. de (adoptie-)overeenkomst.
C. FTS verstrekt zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Privacybeleid FTS versie 1.0

3. Bewaartermijnen

FTS verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van hetgeen u betrokken bent tot 1 jaar na beëindiging overeenkomst.
Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. Indien er geen overeenkomst tot stand komt vernietigen wij uw gegevens 1 jaar na beëindiging van de contacten.

Privacybeleid FTS versie 1.0

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft FTS passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Privacybeleid FTS versie 1.0

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1  Via de functionaris gegevensbeheer van FTS kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. FTS zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.
5.2  Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de functionaris gegevensbeheer.
5.3  Indien u klachten hebt over de wijze waarop FTS uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u eveneens contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4  Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan wehelpdogs@outlook.com of ftspawsofgreece.com.

6. Wijzigingen

Wijzigingen op het privacybeleid worden via de website bekend gemaakt.