Meerjarig beleidsplan – Stichting FTS – Paws of Greece

Stichting For the Strays – Paws of Greece (FTS) is als organisatie gestart in oktober 2019 en als Stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in februari 2020.
FTS is een non-profit organisatie. Zij is voor al haar inkomsten afhankelijk van schenkingen, donaties en anderszins inzamelingsacties. Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen salaris of vergoedingen. De stichting heeft drie bestuursleden in Nederland, een vaste groep rescuers in Griekenland en Nederland; de rescuers in Griekenland ontvangen een vaste, kleine, toelage per maand. Alle overige bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen salaris of financiële vergoedingen.
Tevens heeft de stichting zowel vaste als wisselende donateurs.

1. Inleiding

In de omgeving Trifiliá op de Peloponnesos in Griekenland zijn veel zwerfdieren. Mensen in Griekenland gaan doorgaans anders om met dieren dan wij in Nederland. Maar er zijn ook dierenliefhebbers in Griekenland! Vier van deze dierenliefhebbers en officiële rescuers van de Municipaliteit Trifiliá vroegen Petra (directeur en oprichter) in de zomer van 2019 om concrete, systematische hulp; Petra bood al enige jaren haar hulp aan bij verschillende shelters in Griekenland en was op zoek naar een lokale shelter in de buurt van waar zij altijd op vakantie gaat. In 2017 bood zij de rescuers van de safe havens eerst op persoonlijke kleinschalige basis hulp, voor ze in oktober 2019 besloot het officieel te maken.

FTS wil de rescuers in dit gebied zo goed als het kan steunen op meer dan alleen financieel gebied. Zij doet dit d.m.v. inzamelingen, het maken en verkopen van goederen, opvangen van dieren in zowel Griekenland als Nederland, promoten van gerichte inzamelacties en dieren, adoptie bemiddeling, het mogelijk maken van sterilisaties en castraties om de verdere aanwas van zwerfdieren terug te dringen en zij onderhoudt dagelijks contact met de rescuers om in kaart te krijgen welke problemen er spelen en waar hulp nodig is.

FTS is zich ervan bewust dat het adopteren en het naar Nederland en België halen van dieren niet het probleem oplost en wil juist in de basis de aanwas terugdringen middels het trap-neuter-release (TNR) principe.
FTS wil de discussie aangaan met de lokale bevolking en het welzijn van de dieren bevorderen.
FTS wil dit bereiken door samen te werken met de officiële rescuers van de Municipaliteit, de burgemeester, dierenartsen en in gesprek blijven met lokale bevolking.

Om bovenstaande te verwezenlijken is geld, tijd en ruimte nodig.
De komende tijd ligt de focus op een veilige plek creëren voor alle zwerfdieren, die niet terug de straat op kunnen. FTS merkt dat het op dit moment moeilijk is de lokale bevolking te bereiken en de sociale controle is minimaal; er worden veel meer gedumpte en verwaarloosde dieren gevonden dan in voorgaande jaren. De rescuers blijven 1 op 1 met de lokale bevolking werken om bewustzijn te creëren.

De focus in Nederland ligt op het zo intensief mogelijk steun bieden aan de rescuers, begeleiden van de (virtueel) adoptanten en fondsenwerving.

2. Missie

Zwerfdieren in Griekenland worden zowel op straat geboren als op straat gezet; zowel als pup of kitten etc. uit een ongewenst nest, volwassen dier of als afgedankt (werk-)dier.
FTS ondersteunt de rescuers en ondersteunt en draagt bij aan verschillende doelen en acties met als doel de aanwas terug te dringen en het leven van de zwerfdieren te verbeteren.

3. Visie

FTS streeft ernaar bewustzijn te creëren onder de lokale bevolking voor het welzijn van het (zwerf-) dier. Hierbij respecteert de stichting de lokale gebruiken en mensen tot op zekere hoogte en handelt zij altijd vanuit het belang van het dier.

4. Strategie, doelstelling

 • Continuïteit waarborgen middels financiële toelage en steun aan een vast team van rescuers in Griekenland en hun Safe Havens.
 • Continuering van dagelijkse activiteiten (i.e. TNR, voorlichting, (virtuele-)adoptie, (nood-)hulp aan zwerfdieren.
 • Diverse (grote, individuele, inzamelings-) acties starten in bijzondere (nood-)gevallen (middels loterijen, verkopen, veilingen en crowdfunding).

5. Huidige situatie:

Stichting For the Strays – Paws of Greece (FTS) heeft een stabiele basis gecreëerd voor de rescuers en hun safe havens. De rescuers kunnen hun dagelijkse activiteiten met meer zekerheid voortzetten, de dierenartsen weten dat de rekeningen betaald worden.

 • Door financiële steun te bieden, hoeven de rescuers zich geen zorgen te maken en kunnen ze doorgaan met TNR, voeden van de zwerfdieren, medische hulp bieden en kansarme zwerfdieren opnemen in hun Safe Havens.
 • Door te bemiddelen in Nederland en België halen we de druk af van de overvolle Safe Havens, waar alleen die dieren opgenomen worden, die niet kunnen overleven op straat.
 • Door morele steun te bieden, hebben de rescuers een uitlaatklep voor de dagelijkse opbouw van stress door de ellende die ze meemaken.

Kortom, we hebben een veilige plek gecreëerd voor zowel rescuer als (zwerf-) dier.

In 2022 is een van de grootste doelstellingen behaald: het aankopen en inrichten van een Safe Haven -een stuk grond met een onderkomen erop- om continuïteit en veiligheid te blijven waarborgen. Het voltooien en het beheer blijven de grootste zorg.
Daarnaast hebben de rescuers op gebied van voorlichting en educatie weinig vorderingen gemaakt, dit doordat er gedurende lange tijd lockdown gold en zij slechts naar buiten konden voor hun dagelijkse werkzaamheden en noodgevallen. Het leven na Corona, in Griekenland, is nog aan het opstarten. Hierdoor bleven alle ‘aan te spreken mensen’ buiten het zicht van onze rescuers.
Deze twee doelstellingen hebben de hoogste prioriteit voor de resterende periode 2023.

6. Activiteiten (Nederland)

 • Financiële basis opbouwen
 • Middels virtuele adoptie en bemiddeling van medisch gezonde honden in Nederland en België, bouwt de stichting een stabiele basis op. Per bemiddelde hond is de stichting rond de €475,00 kwijt. De adoptant wordt gevraagd deze kosten te vergoeden. Door middel van virtuele adoptie worden opgenomen dieren onderhouden, welke nooit bemiddeld zullen worden en op die manier biedt de stichting ook deze groep een zekerdere toekomst.
 • Verkopen van geschonken artikelen middels veilingen, markten en online verkopen.
 • Fondsenwerving middels crowdfunding-(platforms) en gerichte (FB) acties.
 • Werving van sponsors en donateurs middels gerichte (FB) acties.
 • Dagelijkse uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit voer- en dierenartskosten.

In 2023 zal de stichting zich voornamelijk richten op het voltooien van de eigen Safe Haven, om de continuïteit en veiligheid van de zwerfdieren te blijven waarborgen. Daarnaast blijven de TNR-projecten hoofdzaak.
Met betrekking tot bovengenoemde activiteiten kunnen de jaarverslagen op de website geraadpleegd worden om inzicht te krijgen van de werkelijke inkomsten en uitgaven en de prognose voor 2023.

7. De Stichting

Stichting For the Strays – Paws of Greece

KVK nummer77230590
UBN nummer6558312
RSIN nummer860942004
ANBI-StatusIn aanvraag
Per 14-04-2023

Bestuursleden:

VoorzitterPetronella Brouwer – van Houten
PenningmeesterKarin Moeke – van der Wijk
SecretarisDaphna Baltus – van Nijkerk
per 14-04-2023

Zowel bestuur als medewerkers bestaan uit vrijwilligers, zij worden op geen enkele manier voor hun inspanningen vergoed.

Privacy:
De privacy statement wordt jaarlijks herzien en is na te lezen op de website

Financiële verantwoording:
k

kan via het contact formulier op de website of via e-mail opgevraagd worden.
Jaarlijks zal een verantwoording geplaatst worden op zowel de website als op de Facebooksite. In de jaarlijkse verantwoording zijn ook de activa, schulden en openstaande leningen opgenomen.
Vanaf 2021 geldt dat gestart is met een volledige digitale verantwoording.
Betalingen voor virtuele adoptie verlopen via een speciaal daarvoor geopende rekening.
Behalve wat kleine aankopen en schenkingen voor de verkopen, beschikt de stichting niet over andere activa dan genoemd in de jaarlijkse verantwoording.

Na een periode van continue toename vanaf januari 2021, is in juni 2021 een sterke afname in het aantal adopties gekomen, dit heeft zich gedurende 2022 doorgezet. Hierdoor zal de stichting eventueel voor de dagelijkse uitgaven (voer- en dierenartskosten) haar spaartegoeden die in eerste instantie voor andere doeleinden bestemd waren (zoals het aankopen van de Safe Haven) aanspreken.

Liquidatiebepaling:
Bij opheffing van de stichting wordt een batig liquidatiesaldo besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt. Tevens zal dit een instelling zijn, die een soortgelijke doelstelling heeft.